I. radionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društva

GEOTEHNIČKI ASPEKTI PROJEKTIRANJA NASUTIH BRANA, MELIORACIJSKIH KANALA I NASIPA ZA OBRANU OD POPLAVA

održana je u utorak, 10. veljače 2015. godine, u zgradi Direkcije Hrvatskih voda
sa sljedećim programom
(u zagradama su imena predavača s poveznicom prema prezentaciji):

Pozdravna riječ: generalni direktor HV-a,
Pozdravna riječ: predsjednik HGD-a (prof.dr.sc. Ivan Vrkljan >>>)
Uvodno izlaganje (Zoran Marković >>>)
Projektiranje nasutih brana akumulacija i retencija (Goran Dašić i Ivan Mihaljević >>>)
Projektiranja melioracijskih kanala (mr.sc. Ninoslav Tomljanović >>>)
Projektiranje nasipa za obranu od poplava (Luka Sorić >>>)
Sanacija savskih nasipa u istočnoj Slavoniji (Lidija Kratofil i Vladimir Turković >>>)
Završna riječ – zaključci  (Zaključci HGD i HV >>>)

Radionica je namijenjena djelatncima HV-a koji rade na pripremi, izgradnji i održavanju objekata zaštite od štetnog djelovanja voda.