HGD od do svibnja 2008. do studenog 2012.

HRVATSKO GEOTEHNIČKO DRUŠTVO
Berislavićeva 6
10 000 Zagreb

19. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG GEOTEHNIČKOG DRUŠTVA
26. studenog 2012.
Institut IGH, Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb

GLAVNE AKTIVNOSTI HGD-A
U PERIODU OD 29.05.2008. DO 26.11.2012.

Detaljan opis ovih aktivnosti nalazi se u izvještajima o radu HGD-a koji su pripremljeni za 17. Skupštinu (2010), 18. Skupštinu (2011) i 19. Skupštinu 2012.

Sadržaj:

1. Članstvo HGD-a
2. Savjetovanja
3. Radionice
4. Predavanja
5. Radne grupe
6. Stručno usavršavanja
7. Statut HGD-a
8. web stranica HGD-a-a
9. Nonveiller lecture
10. Upravni odbor HGD-a
11. Nagrađeni članovi HGD-a u 2011
12. HGD-ISSMGE
13. HGD-ISRM
14. HGD-HIS-HSGI
15. Obilježavanje 100 godina od rođenja prof. Nonveillera
16. Obilježavanje 100 godina od boravka K. Terzaghija u Hrvatskoj
17. Sponzorstva

1. ČLANSTVO HGD-a

Nakon sređivanja popisa, koji je napravljen na način da su svi članovi s postojećeg popisa pozvani da iskažu želju da ostanu članovi HGD-a, broj članova se stalno povećavao da bi ove godine dostigao broj od 250. U periodu od 2008-2012, u članstvo je primljeno 69 novih članova. Zbog neplaćanja članarine, iz HGD-a su isključena 2 člana a 4 člana su samovoljno napustila HGD.

U periodu od 2008 do danas preminulo je 5 naših članova.

Kolektivnim članom 2012. postala je tvrtka Geotehnika inženjering d.o.o.

U međunarodnim je udrugama zapažen izuzetno veliki broj naših članova koji su ujedno i članovi ISSMGE-a i ISRM-a. HGD je uredno podmirio sve obaveze prema međunarodnim društvima (članarine i drugo).

Godina  HGD  ISRM   ISSMGE
2008     265       58       126
2009     198     159        154
2010      220    177        175
2011       230    186       186
2012      250     135       123

2. SAVJETOVANJA

HGD je organizirao jedan europski i jedan nacionalni skup.

5. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva „Izvori rizika u geotehničkim zahvatima“

Peto savjetovanje HGD –a održano je u Osijeku u periodu 20-21.05.2009, u organizaciji Građevinskog fakulteta Osijek, sa temom: IZVORI RIZIKA U GEOTEHNIČKIM ZAHVATIMA. Predsjednik Organizacijskog odbora bio je M. Mulabdić.

Savjetovanje je okupilo 80 sudionika, od kojih su troje bili iz Slovenije, jedan iz tvrtke Fugro (Nizozemska), a ostali sudionici su bili iz Hrvatske. Prijavljeno je dvadeset radova.

Savjetovanje je uvrštena u Program stručnog usavršavanja HSGI-a i vrednovan je sa 6 bodova iz područja „graditeljske struke“.

13 Europski simpozij Međunarodne udruge za mehaniku stijena, EUROCK 2009, Cavtat 29.-31. listopada 2009.

Simpozij je održan pod naslovom: ROCK ENGINEERING IN DIFFICULT GROUND CONDITIONS, SOFT ROCKS AND KARST. Na simpoziju je sudjelovalo ukupno od 234 sudionika sa svih kontinenata. Prezentirano je ukupno 129 referata svrstanih u 7 tema. Predsjednik Organizacijskog odbora bio je Ivan Vrkljan.

Simpozij je uvršten u Program stručnog usavršavanja HSGI-a i vrednovan je sa 20 bodova iz područja „graditeljske struke“.

3. RADIONICE

Primjena Eurokoda 7 u inženjerskoj praksi u Republici Hrvatskoj

Radionica pod nazivom : Primjena Eurokoda 7 u inženjerskoj praksi u Republici Hrvatskoj održana je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. travnja 2011. Radionicu su pripremili Davor Milaković, Ivan Mihaljević i Davorin Kovačić. Radionici je prisustvovalo više od 70 članova HGD-a.

Rock engineering for tunnels (drill-and-blast and tbm), pre-grouting, caverns, dam abutments, rock slopes and rockfill)

Hrvatsko geotehničko društvo organiziralo je kratki tečaj pod nazivom: Rock engineering for tunnels (drill-and-blast and tbm), pre-grouting, caverns, dam abutments, rock slopes and rockfill (Stijensko inženjerstvo za tunele (bušenje i miniranje, TBM), predinjektiranje, kaverne, bokovi brana, stijenske kosine i kameni nabačaji”). Predavač je bio Dr. Nick Barton. Radionica je održana na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu u periodu 02-04.
lipnja 2011. Radionica je trajala dva i pol dana s tim što je treći dan održana na kamenolomu Očura kod Lepoglave. Radionici je prisustvovalo više od 90 sudionika iz Hrvatske i inozemstva.

Tijekom boravka u Zagrebu, Dr. Barton dao je intervju Ivanu Vrkljanu koji je objavljen u ISRM News Journalu, Vol 13, December 2010., odnosno na web stranici ISRM-a u News letter No. 14 – June 2011. (http://www.isrm.net/adm/newsletter/ver_html.php?id_newsletter=63&ver=1#nickbarton). Prijevod ovog intervjua na hrvatski jezik objavljen je na web straniici HGD-a.

Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja HSGI-a i vrednovan je sa 18 bodova iz područja „graditeljske struke“.

”Technical meeting tc207 – workshop on soil-structure interaction and retainig walls”

Hrvatsko geotehničko društvo (HGD) i Tehnički odbor TC207 (Technical Committee TC207) pri međunarodnoj udruzi za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE) organizirali su međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom: ”Technical meeting tc207 – workshop on soil-structure interaction and retainig walls. Skup je održan u Dubrovniku, 6-8.10.2011. Skupu u Dubrovniku prisustvovala su 23 sudionika iz 9 različitih država (12 članova TC207, 6 članova HGD i 5 ostalih članova ISSMGE). Radionicu je u svojstvu tajnika organizirao Igor Sokolić, član TC 207.

Dan nezasićenih tala

Radionica je održana 11. lipnja 2012. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu.

Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja HSGI-a i vrednovan je sa 7 bodova iz područja „graditeljske struke“ (izdano je ukupno 50 potvrda o sudjelovanju). Skupu je prisusvovalo 75 članova HGD-a.

4. PREDAVANJA

HGD je organizirao dva predavanja:

Dr. Jerko Kocijan, Fugro West, Kalifornija, SAD, održao je 3. lipnja 2009. predavanje pod naslovom: Neki primjeri današnje geotehničke prakse u Kaliforniji.

Doc. dr. Vojkan Jovičić direktor IRGO Consulting d.o.o. iz Ljubljane i docent na Fakultetu za građevinarstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani održao je 15.03.2009. predavanje pod naslovom: Mjerenje i interpretacija krutosti tla pri malim deformacijama.

5. RADNE GRUPE

Prema zaključcima s 18. skupštine Hrvatskog geotehničkog društva (HGD) i 14. sastanka UO HGD-a, formirana je radna grupa u sastavu: D. Milaković (voditelj), B. Škacan, D. Kovačić i I. Mihaljević, za pokretanje sljedećih inicijativa:

1. Uvrštavanje ispitnog predmeta „geotehnika“ kao jednog od izbornih predmeta u području „Tehnička regulativa gradnje“ pri polaganju stručnog ispita (inicijativa D. Štefanca).
2. Izrada Pravilnika o davanju ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje geotehničkih istražnih radova (Pravilnik o provedbi geotehničkih istražnih radova) (inicijativa V. Čaglja).
3. Izrada Tehničkog propisa za geotehničke konstrukcije (Tehnički propis za geotehničko projektiranje).

U međuvremenu su se radnoj grupi priključili i kolege A. Szavits-Nossan i P. Kvasnička.

Radna grupa je imala 2 sastanka u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) na kojima je ova problematika raspravljana.

Drugi sastanak s predstavnicima ministarstva održan je 30.10.2012. na kojem je zaključeno sljedeće:

· Predstavnici Ministarstva ne podržavaju u potpunosti ideju o izradu Tehničkog propisa za geotehničko projektiranje, ali podržavaju izradu smjernica u kojima bi se prikazao sadržaj određenog broja geotehničkih projekata klasificiranih po vrstama projekata i/ili po tipovima konstrukcija i/ili po složenosti građevina. Ove bi se smjernice naknadno uvrstile u jedan Tehnički propis za građevinske konstrukcije (!?).
· Radna grupa HGD-a će predložiti sadržaj Pravilnika o provedbi geotehničkih istražnih radova; s osvrtom na optimalni opseg istraživanja, potrebnu tehničku opremljenost i osposobljenost ljudi za provedbu istraživanja, uvjete za dobivanje licence i ostalo. S tim u vezi su pozvani članovi HGD-a da se uključe u javnu raspravu o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

U međuvremenu je radna grupa HGD-a izradila prijedlog izmjene čl. 179. i 193. zakona (NN 76/07) kojim bi se potaknula izrada Pravilnika o provedbi geotehničkih istražnih radova. Konzultacije oko završne verzije teksta još su u tijeku.

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE

HGD je organizirao više skupova koje je Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) bodovao prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 24/08):
HSGI je dodijelio sljedeće bodove:

Skup; broj bodova
Eurock 2009, Cavtat, 2009; 20
5. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva, Osijek, 2009; 6
Bartonov kratki tečaj, 2011; 18
Dan nezasićenih tala, 2012; 7
Ukupno: 51

7. STATUT HGD-A

Na 17. skupštini HGD-a, 2010., donesene su sljedeće promjene u odnosu na Statut koji je donesen na 15. Skupštini HGD-a koja je održana 27. siječnja 2006.

· Uvodi se kolektivno članstvo HGD-a,
· Članstvo u udruzi prestaje zbog neplaćanja članarine dulje od dvije godine,
· Upravni odbor HGD-a broji 9 članova,
· Članovi upravnog odbora se na skupštini HGD-a biraju tajnim glasovanjem,
· HGD je član Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI),
· U slučaju prestanka rada HGD-a, imovina HGD-a pripada HSGI-u.

8. WEB STRANICA HGD-a

Tijekom 2010. oblikovana je nova web stranica HGD-a. U njenom kreiranju aktivno su sudjelovali kolegica Sonja Zlatović i kolege Predrag Kvasnička i Bruno Škacan. Stranicu održava kolegica Sonja Zlatović.

9. NONVEILLER LECTURE

Hrvatsko geotehničko društvo organizira jedan puta godišnje predavanje u spomen i sjećanje na Prof. Ervina Nonveillera pod nazivom „Nonveiller lecture“. Tom se prilikom predavaču dodjeli plaketa u znak zahvalnosti za promicanje i unapređenja geotehničkog inženjerstva.

Predavači Nonveillerovih lekcija bili su:

· Ivan Vrkljan, 2010.
· Nick Barton, 2011.
· Dobroslav Znidarčić, 2012.

10. UPRAVNI ODBOR HGD-A

U periodu 2008-2012 Upravni odbora održao je ukupno 17 sastanaka.

11. NAGRAĐENI ČLANOVI HGD-A U 2011

Nagradu „Kolos“ Hrvatske komore građevinskih inženjera za iznimna dostignuća u struci u stručnom području geotehnike dobili su:

· Ramon Mavar (posthumno) i Krešimir Bolanča za projekt top-down metoda – „Cvjetni prolaz“ i „Ban centar“.
· Rajko Kuželički, dipl. ing. građ., za projekt trotračnog tunela Pećine na magistralnoj cesti D 404 u Rijeci.

12. HGD-ISSMGE

Nastavljena je uspješna suradnja s International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

HGD je vršio selekciju članaka naših članova za:

· Međunarodne konferencije ISSMGE-a,
· Europske konferencije ISSMGE-a,
· Europske i međunarodne konferencije mladih geotehničara.

Na ovim konferencijama smo sudjelovali sa sljedećim brojem referata:

Konferencija. Broj referata članova HGD-a

 • 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
  (17th ICSMGE), 5-9 October 2009, Alexandria, Egypt 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical, Athens, 2011. 5 ili 4
 • Fourth International Young Geotechnical Engineering Conference (4iYGEC’09),
  October 2009, Alexandria, Egypt. 2
 • “21st European Young Geotechnical Engineers Conference, September 4th –7th , 2011, The Netherlands”. 1
 • 22nd European Young Geotechnical Engineers Conference in Gothenburg, Sweden, August 26th to 29th, 2012. EYGEC 2012 Gothenburg. 2
 • 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 2013. (obavljena selekcija referata). 6

Napomena: Navedene su samo konferencije za koje je selekciju članaka vršilo HGD.

Tehnički odbori ISSMGE-a

Članovi Hrvatskog geotehničkog društva aktivni su u dva tehnička odbora:

· Igor Sokolić i Nikifor Petrović. u TC 207: Soil-Structure Interaction and Retaining Walls. (bivši TC 38: Soil-Structure Interaction.
· Vlasta Szavits Nossan u TC306 – Geo-Engineering Education (Skraćeno ime: Education).

Hrvatsko geotehničko društvo (HGD) i Tehnički odbor TC207 (Technical Committee TC207) pri međunarodnoj udruzi za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE) organizirali su međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom ”TECHNICAL MEETING TC207 – WORKSHOP ON SOIL-STRUCTURE INTERACTION AND RETAINIG WALLS”. Skup je održan u hotelu Valamar President Hotel, u Dubrovniku, 6-8.10.2011. Tajnik skupa bio je Igor Sokolić.

U sklopu aktivnosti Prof. Vlaste Szavits Nossan u ISSMGE-ovom tehničkom komitetu TC306 – Geo-Engineering Education, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za geotehniku, organizirao je predavanje pod nazivom: „A tour of the education literature for engineering instructors“ („Osvrt na literaturu o edukaciji za nastavnike inženjerstva“). Predavač je bila prof.dr. Marina Pantazidou, National Technical University of Athens, Greece, Faculty of Civil Engineering, Geotechnical department. Predavanje je održano 19. rujna 2012.

Na 6th Hellenic Conference on Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Volos, 29 Sept -1 Oct 2010., u sekciji: “Design using Eurocode 7 in the SE European countries” sudjelovao ej član HGD-a Tomislav Ivšić.

Izbori

Za predsjednika ISSMGE-a izabran Jean-Louis Briaud (USA).
Za potpredsjednika za Europu izabran Ivan Vaniček (Češka).

13. HGD-ISRM

Nastavljena je uspješna suradnja s International Society for Rock Mechanics (ISRM).

Članovi ISRM-a imaju povlastice pri sudjelovanju na konferencijama a također imaju pristup važnim dokumentima ISRM-a. Svaki član ISRM-a ima pristup bazi OnePetro iz koje može godišnje povući 100 članaka.

Tajnik HGD-a. Ivan Vrkljan zastupao je Hrvatsku na sljedećim skupštinama ISRM-a: Hong Kong, 2009; New Delhi, 2010; Peking, 2011; Stockholm, 2012., kao i na sastancima ISRM Boarda: Peking 2011; Stockholm, 2012.

Na ISRM Council meeting-u u Pekingu, 17.10.2011. Ivan Vrkljan izabran je za potpredsjednika ISRM-a (VicePresident at Large).

Na 12. ISRM kongresu pod nazivom: Harmonising Rock Engineering and the Enviroment (Peking 18-21.11.2011), Hrvatska je bila zastupljena sa jednim člankom: . Kavur, Boris; Vrkljan, Ivan; Štambuk Cvitanović, Nataša: A case study on in situ testing of rock mass deformability.

Napomena: Navedene su samo konferencije za koje je selekciju članaka vršilo HGD.

Za predsjednika ISRM.-a izabran Xia-Ting Feng (China) (2011-2015).

Za predstavnika HGD-a u ISRM Young Members’ Presidential Group, delegiran je Ivan Mihaljević.

14. HGD-HIS-HSGI

Nastavljena je uspješna suradnja HGD-a s Hrvatskim inženjerskim savezom (HIS) i Hrvatskim savezom građevinskih inženjera (HSGI).

U predsjedništvo HSGI-a delegiran je 2009. Predrag Kvasnička.

Kao voditelj seminara iz geotehnike u organizaciji DGIZ, imenovan je 2011. Leo Matešić, kao zamjena za Davorina Kovačića koji je taj seminar vodio od 2006. do 2011.

Delegat HGD-a u skupštini HIS-a u periodu 2012-2016. bit će Marko Kaić.

HGD je izmirio sve svoje financijske i druge obaveze prema HIS-u i HSGI-u.

15. OBILJEŽAVANJE 100 GODINA OD ROĐENJA PROF. NONVEILLERA

100 godišnjica rođenja Prof. Nonveillera obilježena je tijekom održavanja 17. redovne godišnje skupštine i 9. Nonveiller lecture, 09. studenog 2010, prigodnim predavanjem koje su pripremili A. Szavits Nossan i P. Kvasnička, a izlagao je A. Szavits Nossan.

16. OBILJEŽAVANJE 100 GODINA OD BORAVKA K. TERZAGHIJA U HRVATSKOJ

HGD je obilježio 100-tu godišnjicu boravka K. Terzaghia u Hrvatskoj koji je tijekom 1909 i 1910. godine istraživao područje Bakarskog zaljeva i Gackog polja. O ovim istraživanjima je objavio dva rada koja su u organizaciji HGD-a prevedena na hrvatski jezik:

Oblici terena i podzemna odvodnja u području Gacke u Jugoslaviji.
Naslov originala: Landforms and subsurface drainage in the Gacka region in Yugoslavia. .Annals of Geomorphology, 1958, Vol. 2, No. 1/2, pp. 76-100. Harvard soil mechanics series, 56. Sa engleskog jezika preveo: Zoran Vulelija.
Napomena: Originalno je ovaj članak bio objavljen 1913. pod naslovom:
Terzaghi, K., (1913): Beitrag zur Hydrographie und Mor-phologie des kroatischen Karstes, Jahrbuch Kgl. Ungar. Geol. Reichsanstalt, XX. Band, 6. Heft, pp. 255-369, Budapest, Franklin-Verain

Napomene o tektonici u okolici Bakra
Naslov originala: Bemerkung zur Tektonik der Umgebung von Buccari. Geologische Mitteilungen des Ungarische geologische Gesellschaftliches Zeitsschrift vol 41, pp.684-695, (1911) Budapest. Sa njemačkog jezika prevela: Željka Novosel.

17. SPONZORSTVA

HGD je sponzorirao sljedeće aktivnosti:

AKTIVNOST; SPONZORIRANI IZNOS

 • Izdavanje knjige “Duboko temeljenje i poboljšanje temeljnog tla“ autorice Tanje Roje Bonacci. 5.000,00 kn
 • Izdavanje knjige „Geotehnički istražni radovi“ Prof. Tomislava Ivankovića. 3.000,00 kn
 • Izdavanje knjige „POJMOVNIK GEOSINTETIKA” Prof. Mensura Mulabdića. 5.000,00 kn
 • Izdavanje knjige „Zemljani radovi“ Prof. Tanje Roje Bonacci (2012). 3.000,00 kn
 • Odlazak 2 delegata na Fourth International Young Geotechnical Engineering Conference (4iYGEC’09), October 2009, Alexandria, Egypt. 400US$ po osobi, koliko iznosi kotizacija. Ukupno: 800 US$
 • Odlazak Gorana Dizdara na 21st European Young Geotechnical Engineers Conference, SEPTEMBER 4TH – 7TH , 2011. 300 EUR
 • 4. Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem (Šibeniku od 14-16 listopada 2010). 5.000 kn.
 • Odlazak 1 delegata na „21st European Young Geotechnical Engineers Conference, September 4th – 7th , 2011, The Netherlands”. 300 EUR, koliko iznosi kotizacija
 • Odlazak I. Sokolića na 12th Baltic Sea Geotechnical Conference 2012. i sudjelovanje u radu TC 207 ISSMGE-a. 10.000,00 kn
 • Odlazak 2 delegata na konferenciju 22nd European Young Geotechnical Engineers Conference in Gothenburg, Sweden, August 26th to 29th, 2012. EYGEC 2012 Gothenburg. 438 EUR po osobi. koliko iznosi kotizacija. Ukupno: 876 EUR.

Predsjednik HGD-a
Prof. Antun Szavits Nossan