Novigrad 1994 OBJAVLJENI RADOVI 1

Savjetovanje
Geotehnika prometnih građevina
održano je u Novigradu od 5. do 8.10.1994.
Preslike objavljenih radova mogu se vidjeti ovdje:

1. knjiga >>> a sadržaj je u nastavku, 2. knjiga >>>, a sadržaj je ovdje >>>

Naslovnica
Sadržaj
Uvodna riječ 9
Sekcija otvaranja 11
Marušić J., Pršić M.
Postojeći stupanj i planirani razvoj plovnih puteva u Republici Hrvatskoj 13

TEMA 1 – Istražni radovi 25
POZIVNI REFERATI
Herak M.
Geotektonika i geotehnika 27
Brignoli E.
Site characterization in transportation project 37
Znidarčić D.
Uloga geotehničke centrifuge u projektiranju prometnih građevina 53

REFERATI
Sršen M.
Rezilijentni modul i dimenzioniranje konstrukcije kolnika 63
Fingerhut L., Pranjić J.
Istražni i izvođački radovi injekcijskih zahvata u podzemlju 73
Golić I., Balurić I., D. Štuhec
Seizmička istraživanja na trasi autoceste Zagreb-Goričan 81
Lcvačić E., Gotić I., Štuhec D.
Usporedno ispitivanje stabilizacije tla vapnom i letećim pepelom termocentrala 89
Zagorac, Ž., Šumanovac F.
Geofizička istraživanja podzemnih šupljina 95
Marijanović P.
Modeliranje hidrogeološkog krškog sustava za potrebe gradnje tunela 103
Tomašić I., Vidović-Tisanić Z.
Istraživanje strukturnog sklopa stijenske mase u svrhu projektiranja u geotehnici 111
Golac M., Benamatić D., Svetina B.
Rezultati geoloških istražnih radova primjenjenih kod projektiranja Jadranske autoceste na dionici Sv. Kuzam-Križišće 119
Šestanović S.
Polazne osnove metodologije istraživanja za ceste u terenima Dalmacije 127
J. Kapelj J., Buljan R., Dujmić D.
Inženjerskogeološka i geofizička istraživanja uzduž trase cestovne zaobilaznice grada Omiša 133
Bradvica I., Mitrović G.
U prilog interpretaciji geofizičkih istraživanja u kompleksu karbonatnih stijena 147
Mulabdić M., Sesar S., Matacun Z.
Hidrometrijska analiza granulometrijskog sastava tla 153
Cerić A., Jašarević I., Kovačević M.S.
Korelacijske ovisnosti geotehničkih svojstava vapnenačko-dolomitnih stijena 159
Jurak V., Vrkljan l., Drmić Z.
Mehanička svojstva intaktne stijene i stijenske mase karbonatnog masiva Montovjerne (Gruž) 169
Arbanas Ž., Benac Č., Andrić M., Jardas B.
Geotehničke osobitosti fliša na trasi Orehovica Sv. Kuzam Jadranske autoceste kod Rijeke 181
Mulabdić M.
Neki noviji propisi in situ ispitivanja tla 191

TEMA 2 – Geotehničko projektiranje, građenje 201
POZIVNI REFERATI
Hartlén J., Lindmark P., Rosén B,, Knutz Å.
Pollution of ground water in the vicinity of roads – risk classification and protection measures 203
Brandl O.H.
Foundations in rock masses and geotechnical anchoring 213
Bićanić N., Owen D.R.J., Munjiza A.
Computational and Modelling Aspects of the Combined Finite/Discrete Element Formulation for Rock Blasting in Mining and Excavation Processes 227

REFERATI
Babić B., Bilić S.
Optimalizacija kolničke konstrukcije s geosinteticima izrađene na slabo nosivom tlu 247
Battelino D., Prokop B., Rojc T.
Numerical analysis of the behaviour of reinforced soil 255
Bradvica l.
Osvrt na projektianje potpornog zida 263
Čorko D., Čagalj M., Lovrenčić D., Verić F., Franičević I.
Sanacije dijela obale u Luci Ploče 267
Frgić L., Hudec M., Paris B., Tor K.
Izbor metode proračuna deformacija i naprezanja uz podzemne prostorije 275
Hudec M., Frgić L., Mikulić D.
Utjecaj ravnina diskontinuiteta na odvale u podzemnim radovima 283
Kleiner I.
Mogućnosti produbljenja obala u luci Rijeka 293
Kvasnička P., Tušar Z.
Cestovni nasip na Pagu – šesnaest godina poslije 301
Marić B., Škacan B., Najman D.
Prikaz sanacije riječne obaloutvrde 309
Mihalinec Z., Ortolan Ž., Tušar Z., Jančin D.
Sanacija klizišta na prometnicama zamjenom materijala 317
Mikulić J.
Geotehnički problemi na prugama Hrvatskih željeznica 327
Miščević P.
Erozija površinske plohe u naslazi fliša 339
Radošević N.
Ground Conditions and Foundations for A46 Road, Pennsylvania-Tormarton Section 347
Renić A.
Zaštita krških podzemnih voda od objekata uz prometnice 357
Rukavina T., Babić B.
Učinci površinskog ojačanja mekog tla geosinteticima na mogućnost podnošenja prometnog opterećenja kolničke konstrukcije 365
Ester Z.
Metoda utvrđivanja optimalne vrste eksploziva za tunelske iskope 373
Hagedorn H.
Aspects of Rock Mechanics for Monocoque Shotcrete Linings 383
Haller B.
Advenced Wire Rope Net Systems for Rockfall Protection 391
Jašarević I., Kovačević M.S.
Primjena sidrenih podgrada od mikroarmiranog mlaznog betona u tunelima 401
Jašarević I., Kovačević M,S.
Racionalizacija sustava tunelske podgrade u vrlo lošim stijenskim kategorijama 411
Kovačić D., Szavits-Nossan A.
Analiza stabilnosti pokosa obale radi povećanja kapaciteta skladišnog prostora 421
Linarić Z.
Izbor tehnologije iskopa dugačkih prometnih tunela 431
Marović P., Nikolić Ž., Mihanović A.
Uporaba programa PRECON u tunelogradnji 439
Nuić J., Kljuić Z., Kujundžić T.
Mogućnosti primjene hidrauličnih ručnih alata na izgradnji rudarskih, građevinskih i geotehničkih objekata 447
Roje-Bonacci T.
Uzroci pojave odrona na starim pokosima 455
Roje-Bonacci T., Miščević P.
Utjecaj prirodne kaverne na tunelski otvor 463
Sauer G., Zeidler K., Marenče M.
New Austrian Tunnelling Method applied in London Clay 471
Škacan B., Verić F.. Szavits-Nossan A.
Esplanade – garaža i trgovački centar. Prikaz rješenja zaštitne konstrukcije građevinske jame 479
Štambuk N.
Kamene obloge u cestogradnji 491
Vrkljan l.
Bujanje stijenske mase u tunelogradnji 497
Zvcžina R., Kovačević-Zelić B.
Određivanje potencijalnih kliznih ploha u stijenskim kosinama primjenom kriterija loma 507
Mikulić D.
Analiza stabilnosti iskopa tunela Tuhobić teorijom blokova 517
Plamenac M.
Optimalne vrijednosti nekih veličina mlaznog betona kod izrade tunela 529
Jadrijević A.
Trajna obloga od mlaznog betona u sistemu osiguranja podzemnih iskopa 537
Lončarić R.
Organizacijsko-tehnološki pristup kod primjene geotekstila u prometnim građevinama 545

TEMA 3 – Propisi, norme, osiguranje i kontrola kvalitete, opažanje i održavanje 557
REFERATI
Fritz F.
Zaštita krških podzemnih voda od prometnih građevina 559
Janje K.
Kontrola postignute zbijenosti određivanjem stupnja zbijenosti i relativne gustoće 565
Roje-Bonacci T.
Upotreba kontrolnih karata u kontroli kvalitete ugradnje zemljanih materijala 573
Filipović S., Vrkljan D.
Potrebe za pravilnikom o tunelogradnji u fazi izbijanja 581
Szavits-Nossan A., Ivšić T.
Geotehnika i geotehničko projektiranje 587
Mikulić J.
Novi propisi i norme za željezničke pruge 595
Mintas I.
Osiguranje i kontrola kvalitete zemljanih radova na HE Dubrava 603
Vrkljan M., Matković I.
Diskusija proračuna dopuštenog opterećenja plitkih temelja 607